Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BABY GROENTE TAS – STICHTING SPURD1.

Wie zijn wij?
(1) Stichting Spurd is gevestigd aan de Purmersteenweg 42, 1441DM te Purmerend, Nederland (KvK nummer: 41234194) en zal hierna ook worden aangeduid als “Spurd” of “wij”.
(2) Spurd verkoopt wekelijkse groentetassen voor baby’s, tegen kostprijs, zonder winstoogmerk. Je bestelt en betaalt voor 8 weken. Wil je verlengen, dan bestel je daarna nog eens voor 8 weken.
(3) De groentetas  zal hierna ook wel worden aangeduid als de “producten” of “overeenkomsten”.

2. Toepasselijkheid
(1) Op alle overeenkomsten die Spurd sluit met klanten voor de Baby Groente Tas, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. De klant wordt hierna ook wel genoemd: “klant” of “je/jij”.
(2) Wij behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. 

3. Het aanbod
(1) De aangeboden producten en/of diensten inclusief de vermelde prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod dat door jou kan worden aanvaard.

4. Totstandkoming overeenkomst
(1) Om een bestelling te plaatsen vragen we je om je gegevens in te vullen op de website, je voorkeuren aan te geven als het gaat om de soort tas en bezorgwijze, en om te betalen. Voorwaarden voor levering zijn dat je minimaal 10 dagen voor je de eerste tas wilt ontvangen, je hebt ingeschreven. En dat wij je betaling hebben ontvangen. 

5. Jouw verplichtingen
(1) Alle informatie die je op enig moment aan Spurd  opgeeft, bijvoorbeeld tijdens het bestelproces, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. Spurd is voor eventuele schade als gevolg van onjuiste informatie niet aansprakelijk en je vrijwaart Spurd tegen eventuele aanspraken van derden.
(2) Je bent verplicht de product- en gebruiksaanwijzingen bij de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen. Voor eventuele schade door het niet opvolgen van product- en gebruiksaanwijzingen is Spurd niet aansprakelijk en je vrijwaart Spurd tegen eventuele aanspraken van derden.

6. Bezorging
(1) Als je hebt gekozen voor ‘thuisbezorgd’ wordt de tas wekelijks tussen woensdagmiddag 12.00 uur en vrijdag 18.00 uur op het opgegeven adres bezorgd. Het aangeven van een tijdsblok voor bezorging is niet mogelijk. Als je niet thuis bent, leveren wij de tas bij de buren af of zetten we de tas voor de deur of op een afgesproken plek, altijd onder een afdak. Als dat ook niet lukt, leveren wij de tas af bij Albert Heijn XL, Purmerend. Je kunt de tas daar vanaf vrijdagmiddag 18.00 uur ophalen. 
(2) Als je hebt gekozen voor ‘afhalen’ dan is jouw tas wekelijks vanaf donderdagmorgen 09.00 uur op te halen bij Albert Heijn XL, Purmerend.
(3) De bezorgopmerking is niet bindend en Spurd kan hiervan afwijken, bijvoorbeeld in geval van (extreme) weersomstandigheden waarbij de kwaliteit van de producten niet langer kan worden gegarandeerd of in andere gevallen van overmacht.
(4) Wij bezorgen op het adres dat je in jouw klantaccount op onze website als bezorgadres hebt opgegeven. Een adreswijziging kun je doorgeven per e-mail aan babygroentetas@spurd.nl. De wijziging gaat in zodra je van ons per mail bevestiging van de adreswijziging hebt ontvangen. 

7. Prijzen en verzendkosten
(1) Prijzen zijn inclusief omzetbelasting en bij de thuisbezorgde tas: inclusief verzendkosten binnen Purmerend en Beemster. 

8. Betaling
(1) Bestellingen worden in rekening gebracht via  iDeal.
(2) Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de gegevens van jouw betaalmethode geldig en actueel zijn. Wij accepteren iDeal.
(5) Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je over voldoende geld beschikt op jouw bankrekening op het moment van de betaling. Indien een betalingsopdracht niet kan worden uitgevoerd vanwege onvoldoende saldo, onjuiste of verouderde betaalgegevens en/of overige geschillen, zullen wij niet leveren. 

9. Pauzeren en wijzigen 
(1) Spurd bestelt de verse producten ten behoeve van jouw overeenkomst wekelijks voorafgaand aan de aflevering bij jou. Pauzeren en wijzigen van de tas kan door minimaal 7 werkdagen week voordat je wilt pauzeren/tas wijzigen een mail te sturen naar babygroentetas@spurd.nl  Het pauzeren vindt pas plaats nadat je een bevestiging van ons per mail hebt ontvangen. 

11. Aansprakelijkheid van Spurd
(1) Spurd is slechts aansprakelijk voor door de klant geleden zaak- en/of letselschade indien die schade is ontstaan als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van het niet nakomen van een verplichting van Spurd, of indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Spurd of diens medewerkers, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen Spurd verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.
(2) Aansprakelijkheid van Spurd voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of inkomen, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten.
(3) Spurd is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van door jou aan ons verstrekte onjuiste informatie en vrijwaart Spurd tegen eventuele aanspraken van derden.
(4) Spurd is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade door het niet opvolgen van door Spurd gegeven product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen, en je vrijwaart Spurd tegen eventuele aanspraken van derden.
(5) Spurd is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, waaronder bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend wordt verstaan: werkstaking, ziekte, brand, storingen bij Spurd of haar leveranciers, transportproblemen, weersomstandigheden, geweld, oproer, rellen of optreden van politie en/of brandweer. Onder overmacht wordt ook verstaan dergelijke onvoorziene omstandigheden bij derden waarvan Spurd gebruik maakt bij het uitvoeren van de overeenkomst.
(6) De aansprakelijkheidsregelingen in de voorgaande alinea's gelden ook voor (persoonlijke) aansprakelijkheid van organen, medewerkers en hulppersonen van Spurd. Zij kunnen hier een beroep op doen.

12. Privacy
(1) Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij jouw persoonsgegevens. We gebruiken je adres om de tas te kunnen bezorgen. We gebruiken je e-mail adres en telefoonnummer om je tijdens dat je klant bent, te appen of bellen in verband met praktische zaken rondom het product. 
(2) Indien je een bestelling plaatst, gebruikt Spurd jouw e-mailadres om je vergelijkbare producten en diensten aan te bieden per e-mail. Indien je deze e-mails niet langer wilt ontvangen dan kan je te allen tijde uitschrijven of jouw voorkeuren wijzigingen. Dit kan via babygroentetas@spurd.nl
(3) In verband met kwaliteitsdoeleinden kan het zijn dat we je een keer bellen met wat vragen over hoe je de Baby Groente Tas hebt ervaren. Mocht je hier geen behoefte aan hebben, dan kun je dat kenbaar maken via babygroentetas@spurd.nl .

(4) Inzicht in- en overdracht van je persoonsgegevens.
Je kunt te allen tijde inzicht krijgen in jouw gegevens die door Spurd worden verwerkt en je gegevens desgewenst rectificeren of aanvullen. Ook kan je inzicht in je contact-, adres en betaalgegevens krijgen. Daarnaast kan je ons verzoeken om je gegevens aan je te versturen zodat je ze kan overdragen (recht op dataportabiliteit). Ook heb je het recht om ons te vragen de verwerking van je gegevens te beperken.

Bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens
Ook kan je bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over activiteiten van Spurd. Als je ons vraagt of wij je niet meer willen benaderen moeten we je naam en andere relevante gegevens behouden om je van onze toekomstige marketing uit te kunnen sluiten.

Wissen van je persoonsgegevens
Je kan ons ook vragen om jouw persoonsgegevens uit onze database te wissen. Daarnaast kan je ons vragen of wij (tijdelijk) minder persoonsgegevens van je verwerken.

Toestemming intrekken
Je kunt tevens te allen tijde de door jou gegeven toestemming aan Spurd voor een bepaalde verwerking (bijvoorbeeld voor onze e-mailmarketing) weer intrekken.

Spurd is verplicht je identiteit te verifiëren voordat wij over kunnen gaan tot het wissen van jouw persoonsgegevens in onze administratie. Om aan je verzoek te kunnen voldoen vragen wij je om enkele persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens gebruiken we enkel voor dit doel.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens bewaren we zolang als dit nodig is voor de beschreven doeleinden, of voor zover dit noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen en om (commerciële) geschillen te beslechten.

Voor fiscale doeleinden zijn wij verplicht bepaalde persoonsgegevens gedurende zeven jaar te bewaren.

13. Fraude
(1) Wij behouden ons het recht voor om alle accounts te onderzoeken waarvan we vermoeden dat er sprake is van onjuiste- of frauduleuze activiteiten.
(2) Wij behouden ons het recht voor om jouw bestelling, lidmaatschap en/of account na onjuiste- of frauduleuze activiteiten te blokkeren of te beëindigen.

14. Klachten
(1) Mocht de kwaliteit van het product of de bezorging te wensen over laten dan horen wij dit graag via babygroentetas@spurd.nl. We komen binnen vijf (5) werkdagen met een inhoudelijke reactie op de ingediende klacht. 
(2) Bij een tas met beschimmelde/rotte groente (indien bewijs ontvangen op foto), of wanneer de tas een week niet bezorgd is of pas na het weekend bezorgd is, ontvangt u een week langer de Baby Groente Tas. Wanneer de tas later dan normaal wordt bezorgd maar wel vóór zondag, dan geldt dit niet. Bij te laat bezorgen of beschimmelde groente geven we geen geld terug.
(4) Indien je niet tevreden bent over de manier waarop wij jouw klacht hebben behandeld, kun je jouw klacht melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit is een platform dat door de EU is opgezet voor alle consumenten binnen heel Europa.

15. Intellectueel eigendom
(1) Onze app?, website en diensten zijn door intellectuele eigendomsrechten beschermd. De rechten op bijvoorbeeld logo’s, software, teksten en beelden liggen bij Spurd en/of bij degene van wie wij een licentie hebben gekregen. Het is niet toegestaan om delen van onze website of recepten zonder onze uitdrukkelijke toestemming openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, anders dan voor persoonlijk gebruik.

16. Herroeping 
(1) Je hebt het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen vanaf de levering van jouw eerste tas, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen. Je betaalt dan enkel voor de gedurende deze veertien (14) dagen reeds geleverde tassen en de tassen die reeds ingepland zijn. 
 (3) Voor het herroepen van de overeenkomst kan je een mail te sturen naar babygroentetas@spurd.nl

17. Overige bepalingen
(1) Op alle overeenkomsten tussen Spurd en de klant, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
(2) Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen Spurd en jou als klant voortvloeien, worden uitsluitend berecht door de rechtbank Amsterdam.
(3) Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst niet rechtsgeldig zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen gewoon geldig. In dat geval komt in plaats van de niet-geldige bepaling een nieuwe bepaling die met de oude zoveel als mogelijk overeenkomt, qua inhoud, bereik en/of doelstelling.


Stichting Spurd - augustus 2021